Producenci
Regulamin

Regulamin Sklepu "Rolzbyt.pl"
                                                                              

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „Rolzbyt.pl”.W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów 

Niniejszym Regulamin zawiera
§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
§6 Postępowanie końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu czyli

Przedsiębiorstwo Handlowe Rolzbyt Janusz Parcheniak

ul.Waryńskiego 13

57-200 Ząbkowice Śląskie

NIP: 887-114-59-29 , REGON : 890626687


Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności: 

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) , jest wyrażona w polskich złotych. Produkty widniejące na zdjęciach wraz z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży. Koszty przesyłki każdorazowo widnieją w koszyku podczas składania zamówienia, jak również są dostępne w serwisie w zakładce Koszty dostawy http://Rolzbyt.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przy odbiorze należność pobiera kurier

- przelewem zwykłym

- podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.

- Gotówką w siedzibie firmy, w przypadku odbioru osobistego produktów


§2 Wymaganie techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1.Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
1.Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.

3.Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
4.Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5.Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury lub paragonu- w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
6.Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres
7.W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową,zgodnie z§4 niniejszego regulaminu.
8.Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
9.Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle ja na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres sklep@rolzbyt.pl. Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny do pobrania jest pod adresem http//rolzbyt.pl/pl/Zwrot-towaru/19.Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpienia od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób,o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
10.Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie,lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
11.Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument,chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12.Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego(zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie c-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
13.Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez sprzedającego,sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów .
14.Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną-przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się,jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
15.Zgonie z art.38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienia od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących   zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail \ pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: 
2 Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

   •imię i nazwisko
   •adres do korespondencji( również adres e-mail oraz numer telefonu)
   •przedmiot reklamacji
   •przyczynę reklamacji
   • podpis( tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3.Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.
4.O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
5.W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
6.Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§4 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1.Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem http://Rolzbyt.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/18

§6 Postanowienie Końcowe:

1.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://Rolzbyt.pl/pl/i/Regulamin/2
2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3.Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 

   

 

 

 

  

 

 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl